MI Team Scoring 1/21/2020           Page 2 
 
CADILLAC INVITATIONAL - CABERFAE PEAKS SKI RESORT 
HOSTED BY CADILLAC HIGH SCHOOL 
GIRLS GIANT SLALOM 
 
Current Class : V 
 
Team : ONEK Total Points : 94.0 Rank : 5th 
Bib Class Name Run 1 Run 2 Result Points Used 
__________________________________________________________________________________ 
145 V MICHAYLA BELL 31.78 (7) 30.88 (6) 1:02.66 (5) 5 * 
144 V ALORA SUNBECK 32.10 (9) 32.12 (13 1:04.22 (11) 11 * 
146 V BROOKE CALVERT 41.93 (37 41.57 (39 1:23.50 (37) 37 * 
148 V FINNJA RICHTER 1:09.19 (42 1:10.40 (42 2:19.59 (41) 41 * 
147 V DANI MILES DNF 58.08 (41 45 
 
Team : HARR Total Points : 113.0 Rank : 6th 
Bib Class Name Run 1 Run 2 Result Points Used 
__________________________________________________________________________________ 
130 V JAMIE HOSKEY 36.33 (26 34.68 (24 1:11.01 (25) 25 * 
131 V SOPHIE NAVARRO 36.68 (29 36.37 (30 1:13.05 (27) 27 * 
134 V ALLISON THRUSH 37.05 (30 36.90 (32 1:13.95 (29) 29 * 
133 V ELIZABETH CLEVELAN 39.35 (32 38.01 (34 1:17.36 (32) 32 * 
132 V LAURA SCHABHABHUTT 40.67 (34 38.84 (35 1:19.51 (33) 33 
136 V MOLLY MINOR 41.66 (36 39.99 (36 1:21.65 (35) 35 
 
Team : MTPL Total Points : 120.0 Rank : 7th 
Bib Class Name Run 1 Run 2 Result Points Used 
__________________________________________________________________________________ 
21 V GABBY MOUTSATSON 35.02 (20 33.89 (20 1:08.91 (18) 18 * 
22 V ARIANA DOCKHAM 36.47 (28 36.36 (29 1:12.83 (26) 26 * 
23 V LINDSAY UZARSKI 40.72 (35 41.17 (38 1:21.89 (36) 36 * 
20 V RENA ANGERA 1:08.84 (41 30.43 (4) 1:39.27 (40) 40 * 
24 V ANNA MOXURKEWICH 36.34 (27 DNF 45 
 
Team : CAD B Total Points : 127.0 Rank : 8th 
Bib Class Name Run 1 Run 2 Result Points Used 
__________________________________________________________________________________ 
44 V ELLA DARROW 35.89 (23 34.55 (22 1:10.44 (22) 22 * 
33 V EMILY MASON 37.96 (31 35.94 (28 1:13.90 (28) 28 * 
34 V KYLA JAKUBOS 42.90 (38 41.08 (37 1:23.98 (38) 38 * 
36 V SIDNEY CORNWELL 45.90 (39 43.92 (40 1:29.82 (39) 39 * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Ski Club Software from www.SplitSecond.com 1/21/2020 2:51:35 PM 
This page printed from www.Live-Timing.com